[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    


เรื่อง : โครงการภาษาอังกฤษ พิชิตอาเซียน
ผู้เขียน : นางหนุบล จีนตุ้ม
ศุกร์ ที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555
เข้าชม : 4399


 

 

โครงการ                           ภาษาอังกฤษ พิชิตอาเซียน

แผนงาน                            แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

สนองกุลยุทธ์ที่                    1

เป้าหมายความสำเร็จ            บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนใช้ภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ           โรงเรียนบ้านหนองไก่ขัน

ผู้รับผิดชอบโครงการ             นางหนูบล   จีนตุ้ม        

ลักษณะโครงการ                    þ  ใหม่        ¨   ต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินการ            1  มกราคม  2555 – 31 มีนาคม    2555

………………………………………………………………………………………………………………

 

1.        หลักการแลเหตุผล

          ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดจัดโครงการพ.ศ. 2555 ปีแห่งการพูดภาษาอังกฤษ (English Speaking Year 2012)” ซึ่งในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ    มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาทักษะ    ทั้ง  4  ด้าน  คือ  การฟัง  การพูด  การอ่าน  และการเขียน  ไปพร้อม ๆ กัน  โดยเฉพาะการเขียนเป็นการแสดงความสนใจ  ความคิดที่สื่อผ่านข้อความเป็นประโยค  ซึ่งประกอบด้วยคำศัพท์  ความหมาย  ประเภทของคำ  และใจความสำคัญของประโยค  ดังนั้น  โครงการ ภาษาอังกฤษพิชิตอาเซียน จึงจัดขึ้นเพื่อช่วยสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์ที่ตนเองสนใจ  ไม่ว่าจะเป็นการสะกดคำ  บอกความหมาย  ประเภทของคำ  ความหมายของประโยคและการใช้เครื่องหมายวรรคตอน ซึ่ง  จะทำให้นักเรียน ได้เรียนรู้แลจดจำนำมาใช้ได้อย่างดียิ่ง

 

2. วัตถุประสงค์

2.1   บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองไก่ขัน สนทนาภาษาอังกฤษทุกวันจันทร์

2 .2  นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไก่ขันทุกคน สนทนาภาษาอังกฤษทุกวันจันทร์

2.3   กิจกรรมหน้าเสาธงในตอนเช้าทุกวันจันทร์ปฏิบัติโดยใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร

          2.4   นักเรียนสะกดคำศัพท์  อ่าน  บอกความหมายและประเภทของคำได้ถูกต้องมากขึ้น

2.5  นักเรียนเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นประจำทุกวัน

 

3. เป้าหมาย

                3.1 เชิงปริมาณ

            3.1.1  นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไก่ขันทุกคน

             3.1.2  บุคลากรโรงเรียนบ้านหนองไก่ขัน จำนวน   15   คน

3.2  เชิงคุณภาพ

     3.2.1  ผู้บริหารโรงเรียน บุคลากรทางการศึกษา คณะครู และนักเรียน ร้อยละ 65    สามารถสนทนาภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ
                  

 

 

4.  ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

4.1   บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองไก่ขัน สนทนาภาษาอังกฤษทุกวันจันทร์

4.2  นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไก่ขันทุกคน สนทนาภาษาอังกฤษทุกวันจันทร์

          4.3   นักเรียนเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นประจำทุกวัน

5. รายละเอียดกิจกรรม/ขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/งบประมาณที่ใช้

    งบประมาณ  ทั้งสิ้น 3,590  บาท

     แหล่งงบประมาณ     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 เป็นค่าใช้จ่าย  ดังนี้

กิจกรรม /รายละเอียดการดำเนินงาน/      การใช้งบประมาณ

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ

ระยะเวลา

ดำเนินการ

หมายเหตุ

ตอบแทน

ใช้สอย

วัสดุ

รวม

เขียนโครงการ เพื่อขออนุมัติโครงการ

-

-

-

 

5 ม.ค. 55

 

ประชุมคณะกรรมการ เพื่อกำหนดกิจกรรม

-

-

-

-

13 ม.ค. 55

 

ไวนิล พยัญชนะภาอังกฤษ, วิสัยทัศน์โรงเรียน

-

-

2,000

2,000

 

 

สมุดบันทึกกิจกรรม,แฟ้มสะสมงาน

-

-

500

500

 

 

กระดาน ติดคำศัพท์

-

-

500

500

 

 

แผ่น CD เพลงภาษาอังกฤษ

-

-

260

260

 

 

คณะครู นักเรียน สนทนาภาษาอังกฤษทุกวันจันทร์

-

-

-

-

23 ม.ค. 55

 

นักเรียนนำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษ กิจกรรม “English today”

-

-

220

220

24 ม.ค. 55

 

เครื่องพิมพ์

-

 

 

 

 

 

สรุปผลโครงการ

-

-

110

110

31 มี.ค. 55

 

รวมทั้งสิ้น

3,590

 

 

6. วิธีการประเมินผล

ตัวชี้วัดโครงการ

วิธีการประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้

1. บุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้สนทนาภาษาอังกฤษทุกวันจันทร์

สังเกต

แบบสังเกต

2. นักเรียนอ่านและเขียนคำศัพท์

                ทดสอบ

แบบทดสอบ

3. นักเรียนเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษทุกวัน                

สังเกต

                 แบบสังเกต

4. นักเรียนชื่นชอบในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และใช้ภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจ

 

สอบถาม

                แบบสอบถาม

 

 

 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

7.1 บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองไก่ขัน สนทนาภาษาอังกฤษทุกวันจันทร์ได้อย่างมั่นใจ  

7 .2  นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไก่ขันทุกคน สนทนาภาษาอังกฤษทุกวันจันทร์

7.3  กิจกรรมหน้าเสาธงในตอนเช้าทุกวันจันทร์ปฏิบัติโดยใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร

          7.4    นักเรียนสะกดคำศัพท์  อ่าน  บอกความหมายและประเภทของคำได้ถูกต้องมากขึ้น

 

          ผู้เสนอโครงการ                                                  ผู้อนุมัติโครงการ

 

       ………………………………                                            ……………………….

        (นางหนูบล  จีนตุ้ม)                                            (นายเสน่ห์  คงสบาย)

งานวิชาการ  โรงเรียนบ้านหนองไก่ขัน                    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไก่ขัน 

 

                                                        

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bannongkaikhan school is a good quality school.

Meet the standard of education.

Etiquette with perfect.

To follow sufficiency economy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เตาเผาขยะ               incinerator                       สนามตะกร้อ             Tennis ball

สวนวิทยาศาสตร์        science park                     ห้องคอมพิวเตอร์        Computer room

ห้อง ซาวด์แลป          Sound Laboratory            ห้องพักครู                Room teacher

ห้องวิทยาศาสตร์        science room                   ห้องประชุม              Meeting room

อนุบาล 3 ขวบ          nursery room                   สนามฟุตบอล            football field         

อนุบาล 1                 Kindergarten  1                 สนามเปตอง       Paranaque ball field

อนุบาล 2                 Kindergarten  2                 สนามวอลเลย์บอล    Volleyball courts

ห้องศิลปะ                Art Room                         โรงอาหาร                Cafeteria

อ่างล้างมือ               lavatory                           ห้องพยาบาล             Ward

โรงรถครู                  garage’s teacher               ห้องกีฬา                  sports facilities

สนามเด็กเล่น            playground                      ห้องโสตฯ       Audio – visual room

ห้องสมุด                  library                              ห้องพัสดุ                  storeroom

ห้องน้ำชาย               Male’s toilet                    ศาลาใหญ่                A large hall

ห้องน้ำหญิง              Female’s toilet                ศาลาเล็ก                 small hall

ถนนหน้าอาคาร 4      On the street in front of the fourth building

ถนนหน้าห้องอนุบาล   On the street in front of the Kindergarten room

ถนนหน้าห้องวิทยาศาสตร์      On the street In front of the science room

ถนนหน้าเสาธง          On the road in front of the flag pule

โรงรถจักยาน            garage’s bicycle

ห้องสหกรณ์              Cooperative shop

ห้อง ป.1                  Pratom 1  

ห้อง ป.2                  Pratom 2 

ห้อง ป.3                  Pratom 3 

ห้อง ป.4                  Pratom 4

ห้อง ป.5                  Pratom 5 

ห้อง ป.6                  Pratom 6

 

 

                  

 

 

 

 

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการใช้เกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้านจำนวนของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 7 / ต.ค. / 2556
      รายงานการใช้เกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้านจำนวนของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 7 / ต.ค. / 2556
      รายงานการใช้เกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้านจำนวนของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 7 / ต.ค. / 2556
      รายงานการใช้เกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้านจำนวนของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 7 / ต.ค. / 2556
      มาตรการควบคุมลูกหนี้เงินยืม 31 / ต.ค. / 2555


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก